ÖNSÖZ*

 

 

Ülkemizde  sağlık hizmetlerinin modern anlamda bir devlet görevi olarak ele alınması, 2 Mayıs 1920 gün ve 3 sayılı Kanun ile Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının kurulması ile başlamıştır.

Cumhuriyet döneminde, yataklı tedavi kurumları hizmetleri bir devlet görevi olarak yeni bir görüş ve düşünceyle ele alınarak korunmuş, desteklenmiş, yaygınlaştırılmış ve geliştirilmeye  çalışılmıştır. 2000’li yıllara kadar sağlık hizmeti sunumunda ikinci ve üçüncü basamak olarak hizmet sunan yataklı tedavi kurumlarımızın ve  sahip oldukları yatak kapasitelerinin arttırılması, Sağlık Kurumlarının tek elden planlanması ve yönetimi, gerekli personel ve tıbbi araçların temini ve niteliğinin artırılması üzerinde durulan temel konular olmuştur.

Halkımızın beklentilerini karşılamak üzere yıllar itibariyle hastalara sunulan hizmetin kalitesini, ulaşılabilirliğini, hasta memnuniyetini giderek artırmayı hedefleyen bir anlayışla çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Bu bağlamda Özel Sektörün önündeki bürokratik engellerin ortadan kaldırılması, atıl durumdaki hastanelerin daha fonksiyonel bir kullanım amacıyla sağlık merkezine dönüştürülmesi, devlet memurlarına ve bakmakla yükümlü olduklarına özel sağlık kurum ve kuruluşlarında da tedavi imkanı verilmesi, SSK ve Bakanlığımız sağlık tesislerinin malzeme, insan gücü, bina ve tıbbi cihaz yönünden ortak kullanıma açılması, hastanelerde hasta odaklı “İnsana Saygı” temelli hasta hakları uygulamaları, çeşitli konularda hastanelere ve il sağlık müdürlüklerine yetki devredilmesi, hastanelerin “İşletme” mantığı ile yönetilmesi, hastanelerin özerkleştirilmesi, çalışan personele performansına göre döner sermaye katkı payı verilmesi, hastane acil hizmetlerinin yeniden yapılandırılması, fiziksel sorunları büyük ölçüde çözülen hastanelerde verilen hizmetin kalitesinin artırılması, yerinden yönetime ağırlık ve önem verilmesi, sağlıkta dönüşüm programının ve Genel Müdürlüğümüzün hizmet anlayışının gereğidir. 

Bu yayın, Genel Müdürlüğümüzce her yıl ülkemizde mevcut yataklı tedavi kurumları ve bu kurumların hasta hareketleriyle ilgili çalışmaları hakkında kamu oyuna ve ilgili kurumlara bilgi verilen  Yataklı Tedavi Kurumları İstatistik Yıllıklarının devamı olarak hazırlanmış olup, 2002 yılı çalışmalarını kapsamaktadır.

Yıllıkta yer alan bilgilerin, kurumlar arası mukayesede, sağlık  plan ve programlarının  hazırlanmasında yönetici ve uygulayıcılara yardımcı olacağı inancıyla, bu bilgilerin derlenmesinde katkıda bulunan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkürlerimizi sunarız.

 

           Tedavi Hizmetleri

 Genel Müdürlüğü

* Daha önceki yıllarda  hazırlanan standart bilgi toplama formları ile elde edilen bilgiler doğrultusunda hazırlanan "2002 Yataklı Tedavi Kurumları İstatistik Yıllığı" önümüzdeki yıldan itibaren, yeni bir bilgi toplama yöntemiyle daha fonksiyonel  olarak  hazırlanmasına yönelik  çalışmalar başlatılmıştır.